ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วัดอินทรวิหารแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วัดอินทรวิหาร อำเภอพระนคร

วัดอินทรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายราวปี พ.ศ.2295 ต่อมาสมัยกรุงธนบุรี ประมาณปี พ.ศ.2321 พระเจ้าสิริบุญสารผู้ครองนครศรีสัตนาคนหุต ได้ยกทัพมาถึงบ้านดอนมดแดง (อุบลราชธานีในปัจจุบัน) จับพระลอ ผู้ซึ่งสวามิภักดิ์ในพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วทำการประหารเสีย เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีทราบความ ทรงขัดเคืองพระทัยเป็นอย่างมาก โปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็ฯแม่ทัพพร้อมด้วยพระยาสุรสีห์กรีฑาทัพไปปราบปรามและสามารถตีเมืองเวียงจันทน์แตก

ภายหลังการศึกพระเจ้าสิริบุญสารลี้ภัยไปอาศัยแดนญวน เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้นำตัวเจ้าอินทวงศ์โอรสของพระเจ้าสิริบุญสารกลับกรุงธนบุรีด้วย พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงโปรดให้เจ้าอินทวงศ์และคณะพำนักตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ บริเวณตำบลไร่พริง (บางขุนพรหมในปัจจุบัน)

ด้วยศรัทธาของเจ้าอินทวงศ์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา ได้บูรณปฏิสังขรณ์รูปทรงอุโบสถก่ออิฐถือปูนเป็นอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันและสร้างศาลาพร้อมขุดคลองเหนือใต้และด้านหลังวัด จากนั้นจึงอาราธณาเจ้าคุณอรัญญิกเถร (ด้วง) ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส (รูปแรกที่มีหลักฐานปรากฏยืนยัน)

ในแผ่นดินสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์เจ้าอินทร์ในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพย์ ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถใหม่อีกครั้ง จากชีวประวัติสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี โดยมหาอำมาตย์ตรี พระยาทิพย์โกษา (สอน โลหนันทน์) ตอนหนึ่งกล่าวเกี่ยวกับพระองค์เจ้าอินทร์และวัดอินทรวิหารไว้ว่า

วัดอินทรวิหาร โบสถ์เดิมเป็นเตาเผาปูนกลาย ๆ มีกุฏิฝากระแชงอ่อน มีศาลาโกรงเกรง แต่ลานวัดกว้าง มีต้นไม้ใหญ่มาก ครึ้มดี มีลมเหนือ ลมตะวันตก ลมตะวันออก พัดโกรก ตรงกรองส่งเข้าสู่โบสถ์และลานวัดเย็นละเอียดดี เมื่อตั้งเป็นราชธานีแล้วในฝั่งนี้ ถึงรัชกาลที่ ๓ กรุงเทพฯ พระองค์เจ้าอินทร์ในพระราชวังบวร ได้ทรงพระศรัทธาปฏิสังขรณ์ เปลี่ยนแปลงทรงโบสถ์ เป็นรูปท้องพระโรงงามมีผึ่งผายอ่าโถง ยาว ๕ ห้อง มีมุข ๒ ข้าง ก่ออิฐถือปูนเสร็จและสร้างศาลา ขุดคลอง เหนือใต้วัด หลังวัด หน้าวัดเป็นเขตคัน ทำกุฏิสงฆ์ ซ่อมถานเรียบร้อย ฉลองแล้วทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระกระแสรับสั่งว่า ผู้ที่ถวายของตนเข้าเป็นวัดหลวงนั้น จำเพาะเจ้าของเป็นพระยาพานทอง ถ้าเป็นเจ้าต้องได้รับพระราชทานพานทองก่อน จึงถวายวัดเป็นวัดหลวงได้ ซึ่งพระองค์เจ้าอินทร์ก็ยังหาได้รับพระราชทานพานทองไม่ ได้พานทองแล้วจึงควรถวายวัดของเธอเป็นวัดหลวงได้ วัดนี้ก็คงเป็นวัดราษฎร์ วัดเจ้าอินทร์ บางขุนพรหม

ครั้นถึงปีจอ อัฐศก จุลศักราช ๑๑๘๘ ปี มีราชการสงครามกับเจ้าอนุเวียงจันทร์ พระองค์เจ้าอินทร์ เจ้าของวัดบางขุนพรหมนี้ ได้โดยเสด็จกรมพระราชวังบวรฯ ขึ้นไปปราบขบถเมืองเวียงจันทร์ มีชัยชนะกลับมาแล้ว ได้รับพระราชทานพานทองเป็นบำเหน็จความชอบในการสงครามนั้น แล้วพระองค์เจ้าอินทร์จึงทูลเกล้าฯ ถวายวัดนี้เป็นวัดหลวงอีกครั้งหนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตำรวจราชองครักษ์และกรมเมืองมาสำรวจชัยภูมิสถานที่ของวัดนี้ ตลอดถึงทางพระราชดำเนินในการถวายพระกฐินทานด้วย เจ้าพนักงานทำรายงานถวายตลอด แต่ทางพระราชดำเนินนั้นขัดต่อทางราชการหลายประการ เพราะวัดตั้งอยู่กลางสวนทั้ง ๔ ทิศ ไม่สะดวกแก่ราชบริพารที่จะโดยเสด็จ จึงมิได้ทรงรับเข้าบัญชีเป็นวัดหลวง

พระองค์เจ้าอินทร์ก็ทรงทอดธุระวัดนั้นเสีย ไม่นำพา วัดก็ชำรุดทรุดโทรมลงอีก และพระองค์เจ้าอินทร์ก็มาสิ้นพระชนม์ไปด้วย จึงท่านพระเสมียนตราด้วง ได้มีศรัทธาสละที่สวนขนัดทางหน้าวัด ตั้งแต่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดขึ้นไปถึงกำแพงวัด แถบหน้าวัดทั้ง ๒ ในปัจจุบันนี้จนจดวัด ถวายเป็นกัลปนาบ้าง เป็นหน้าวัดบ้าง เป็นสมบัติของวัดบางขุนพรหม ด้วยพระเสมียนตราด้วงนิยมนับถือ ฟังคำสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) จึงได้อุทิศที่บ้านที่สวนออกบูชาแก่พระรัตนตรัยในเนื้อที่ ๆ ว่าแล้วนั้น พระเสมียนตราด้วงและสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) จึงได้ช่วยกันปฏิสังขรณ์วัดบางขุนพรหมใน

จากนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้ตัดถนนผ่านกลางวัดบางขุนพรหม ทำให้วัดนี้แยกออกเป็น 2 วัด คือ วัดบางขุนพรหมนอก (วัดใหม่อมตรส ในปัจจุบัน) และ วัดบางขุนพรหมใน (วัดอินทรวิหาร ในปัจจุบัน)

วัดอินทรวิหาร ชื่อเดิมตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายไม่มีหลักฐานระบุ ต่อมาได้รับการบูรณะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอน จึงเรียกชื่อวัดดังกล่าวตามนามผู้ทำการบูรณะว่าวันอินทร์ ภายหลังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าให้เปลี่ยนนามวัดเสียใหม่ เนื่องจากชื่อที่ใช้อยู่ไปพ้องกับวัดอินทาราม (ใต้) บางยี่เรือ ธนบุรี สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่น) แห่งวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้ขนานนามว่า วัดอินทรวิหาร เมื่อประมาณปี พ.ศ.2470 และเรียกขานมาจนปัจจุบัน

แผนที่วัดอินทรวิหาร และ สถานที่ใกล้เคียง

เลือกชมรายการ >>> วัตถุมงคลวัดอินทรวิหาร


พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.