ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดนครนายก
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอองครักษ์
หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15
ศาลเจ้าพ่อองครักษ์
อำเภอเมือง
เขื่อนขุนด่านปราการชล (เขื่อนคลองท่าด่าน)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (โรงเรียนนายร้อย จปร.)
น้ำตกนางรอง
อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ
ศาลหลักเมือง
น้ำตกวังตะไคร้
รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช
เมืองโบราณดงละคร
น้ำตกสาริกา
วัดใหญ่ทักขิณาราม
อนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37 (วัดพราหมณี)
สวนศรียา
พระบรมรูปรัชกาลที่ 8 (วัดนางรอง)
พระแก้วมรกตองค์จำลอง (วัดคีรีวัน)
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
วัดพระเมรุ
พุทธสถานจีเต็กลิ้ม
น้ำตกลานรักหรือน้ำตกตาดหินกอง
อ่างเก็บน้ำทรายทอง
หลวงพ่อเศียรนคร (วัดบุญนาค)
สวนละอองฟ้า
อำเภอปากพลี
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนวัดฝั่งคลอง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านปากพลี
น้ำตกวังม่วง
น้ำตกเหวนรก
อ่างเก็บน้ำวังบอน
วัดป่าศรีถาวรนิมิต
อำเภอบ้านนา
น้ำตกกะอางข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด นครนายก

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดนครนายก

นครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม
น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ


นครนายก สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี หลักฐาน คือแนวกำแพงเนินดินและสันคูเมืองที่ตำบลดงละคร แต่ชื่อ “นครนายก” นั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยาว่าเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออก สมัยพระเจ้าอู่ทอง ใน พ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครองโดยแบ่งเป็นมณฑลนครนายกจัดอยู่ในเขตมณฑลปราจีนบุรี จนกระทั่ง พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมือง ให้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นแทน และในช่วง พ.ศ. 2486-2489 ได้โอนนครนายกไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี และสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็นจังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายกเดิมชื่อว่า “บ้านนา“ เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏเป็นที่ดอน ทำนาหรือเพาะปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผลและมีไข้ป่าชุกชุม ผู้คนจึงอพยพไปอยู่ที่อื่นจนกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือนร้อนของชาวเมืองจึงโปรดเกล้าฯ ให้เลิกภาษีนาเพื่อจูงใจชาวเมืองให้อยู่ที่เดิมทำให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จนเป็นชุมชนใหญ่และเรียกเมืองนี้กันติดปากว่า “เมืองนายก”

สภาพพื้นที่ของจังหวัดนครนายกโดยทั่วไปเป็นที่ราบอยู่ในหุบเขาตอนเหนือและตะวันออก เป็นเนินสูงและป่าเขาติดต่อกับเขาดงพญาเย็น ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม ภูเขาที่สำคัญ คือ เขาใหญ่ เขาเขียว เขาชะโงก และเขานางรอง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และเกิดน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง

จังหวัดนครนายก มีพื้นที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์ และอำเภอปากพลี

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี


แผนที่จังหวัดนครนายก และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.