ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดสกลนคร
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมู่บ้านท่าแร่ (ชุมชนคาทอลิค)
ชาวภูไท บ้านโนนหอม
สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
สะพานขอม หรือ สะพานหิน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติภูพาน
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต
พระธาตุดุม
วัดพระธาตุเชิงชุม
พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
พระธาตุนารายณ์เจงเวง
หนองหาน
อำเภอเจริญศิลป์
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
อำเภอส่องดาว
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ผาผักหวาน
วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม หรือวัดถ้ำพวง และ พิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน อุตตโม
อำเภอสว่างแดนดิน
ปราสาทบ้านพันนา
อำเภอวาริชภูมิ
ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง หรือ ภูผาทอง)
ภูอ่างศอ
พระธาตุศรีมงคล
อำเภอกุดบาก
เขื่อนน้ำพุง
อำเภอพังโคน
เขื่อนน้ำอูน
อำเภอพรรณานิคม
วัดคำประมง
พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร
พระธาตุภูเพ็ก
วัดถ้ำขาม หรือ ภูขาม
อำเภอเต่างอย
อุทยานแห่งชาติภูผายล
อำเภอภูพาน
ภาพรอยสลักผาสามพันปีที่ภูผายลข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด สกลนคร

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดสกลนคร

พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร
แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวกูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม


สกลนคร เป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี ตามตำนานเล่าว่า เมืองหนองหานหลวงในอดีต หรือสกลนครในปัจจุบันนั้น สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 ในยุคที่ขอมมีอำนาจในดินแดนนี้ ต่อมาเมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหานหลวงตกไปอยู่ในความปกครองของอาณาจักรล้านช้าง เรียกชื่อเมืองว่า “เมืองเชียงใหม่หนองหาน” และเมื่อมาอยู่ในความปกครองของไทย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองสกลทวาปี” ต่อมา ในปี พ.ศ. 2373 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เปลี่ยนชื่อจากเมืองสกลทวาปี เป็น “เมืองสกลนคร” ในปัจจุบัน จังหวัดสกลนครยังได้รับการขนานนามว่าเป็น"แอ่งธรรมะแห่งอีสาน" ดังเห็นหลักฐานได้จากวัดวาอารามเก่าแก่ที่มีอยู่มากมาย แสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีต เป็นถิ่นกำเนิดและพำนักของอริยสงฆ์ที่สำคัญเป็นที่เคารพบูชาของชาวไทยหลายท่าน อาทิ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์วัน อุตตโม หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี เป็นต้นจังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 647 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 9,605 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอ พรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอคำตากล้า อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอภูพาน

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์


แผนที่จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.